Ochrana osobních údajů

Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou klientem poskytnuty, osobní údaje zpracovává v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Ochrana a zpracování osobních údajů

Správcem (případně zpracovatelem) osobních údajů je JUDr. Jarmila Eva Straková, advokátka, IČO 1658875, ev. č. ČAK 14991, se sídlem Pekařská 440/84, email strakova@advokatnisluzba.cz, telefon +420 774 411 933

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Jaké osobní údaje zpracovávám a proč?

  • osobní údaje, které poskytnete v souvislosti s poskytováním mých služeb typicky jméno, příjmení, doručovací adresa, fakturační adresa, email, telefon, rodné číslo, rodinný stav, přehled majetku, přehled probíhajících soudních a správních řízení, informace o kauzách a další…

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování právních služeb klientovi, dále plnění účetních a archivních povinností, plnění smlouvy.

Příjemci osobních údajů orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány) a příjemci dle potřeb klienta. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje třetím osobám, ani do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. K osobním údajům potřebným pro vedení účetnictví má přístup smluvní partner (zpracovatel) správce, který mu vede účetnictví. Pro případ zástupu u úschov (svěřeneckých smluv) má k osobním údajům přístup Mgr. Hana Konečná advokátka a je využíváno webové úložiště Dropbox. Pro případ dohodnutého zástupu má k osobním údajům přístup osoba (advokát/ka), která správce zastupuje.

Osobní údaje bude správce zpracovávat po dobu

  • 10 let od ukončení smluvního vztahu (od posledního plnění smlouvy) pro účely plnění zákonných povinností (daňové, evidenční) či pro ochranu majetku.

Po uplynutí lhůt osobní údaje budou vymazány/skartovány.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům,
  • právo na opravu či doplnění osobních údajů,
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů v případě, že jsou pro výmaz splněny podmínky a klient o to požádá,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů (proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech advokátky, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku),
  • právo na stížnost advokátovi, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů  se neuplatní, neboť advokátka nezpracovává osobní údaje automaticky.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.