Společenství vlastníků a EET?

Postupně od 1.9.2016 přichází postupně v účinnost zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Vztahuje se také na společenství vlastníků jednotek, když vybírají od svých členů peníze v hotovosti?

Popis situace: Všechna média se v poslední době zaplňují tématem EET, neboli elektronické evidence tržeb. Obchodníci a podnikatelé mají spoustu dotazů na toto téma. Co ale společenství vlastníků jednotek (dále také „společenství vlastníků“ nebo „SVJ“)? Vztahuje se EET na SVJ? Musí si společenství vlastníků pořídit pokladnu a vydávat speciální účtenky?

Řešení: Ne, společenství vlastníků elektronické evidenci tržeb nepodléhá.

Zde si uvedeme, z jakého důvodu tomu tak je:

– Dle ust. § 3 zákona 112/2016 Sb. je subjektem plátce daně z příjmu, co by SVJ za určitých okolností být mohlo, i když to není časté (příspěvky na správu domu a pozemku neboli „příspěvky do fondu oprav“ nejsou příjmem ve smyslu zákona o dani z příjmu).

– Dle ust. § 3 a 4 zákona 112/2016 Sb. jsou předmětem evidence tržby poplatníka, což v souvislosti se shora uvedeným by SVJ být teoreticky také mohlo. Stejně tak formální náležitosti pro platbu dle ust. § 5  zákona 112/2016 Sb. by platby splňovaly.

– Zásadní je však rozdíl v ust. § 6  zákona 112/2016 Sb. Rozhodným příjmem je příjem z činnosti, která je podnikáním. A v souladu s ust. § 1194 odst. 1 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (známe jako „nový občanský zákoník“ neboli „NOZ“) společenství vlastníků nesmí podnikat. Již znění zákona tedy vylučuje, aby SVJ mohlo evidovat tržby v rámci EET, protože nesmí podnikat. Společenství vlastníků tedy může dál přijímat všechny platby bez jakékoliv změny.

Právní úprava

ust. § 3  zákona 112/2016 Sb.

(1) Subjektem evidence tržeb je poplatník

a) daně z příjmů fyzických osob a

b) daně z příjmů právnických osob.

(2) Předmětem evidence tržeb jsou evidované tržby poplatníka.

ust. § 4  zákona 112/2016 Sb.

(1) Evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a která zakládá rozhodný příjem.

(2) Evidovanou tržbou je také platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a je

a) určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, nebo

b) následným čerpáním nebo zúčtováním té platby, která zakládá rozhodný příjem.

ust. § 5  zákona 112/2016 Sb.

Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje platba poplatníkovi, která je uskutečněna

a) v hotovosti,

b) bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat,

c) šekem,

d) směnkou,

e) v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až d), nebo

f) započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby podle písmen a) až e).

ust. § 6  zákona 112/2016 Sb.

(1) Rozhodným příjmem se pro účely tohoto zákona rozumí

a) u poplatníka daně z příjmů fyzických osob příjem ze samostatné činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který

1. není předmětem daně z příjmů,

2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý nebo

3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, nebo

b) u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který

1. není předmětem daně z příjmů,

2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý,

3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně nebo

4. podléhá dani ze samostatného základu daně.

(2) Příjmy podle odstavce 1 jsou u poplatníka, který je účetní jednotkou, příjmy podle zákona o daních z příjmů, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou.

(3) Pro účely tohoto zákona je rozhodným příjmem veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti také příjem veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, který je předmětem daně z příjmů u jejího společníka. Tento příjem není pro účely tohoto zákona příjmem tohoto společníka.

ust. § 1194 odst. 1 zákona 89/2012 Sb.

1) Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

Řešíte problémy, o kterých zde čtete? Potřebujete s něčím poradit? Poskytuji placené právní služby, pro jejich objednání volejte +420 774 411 933, nebo pište na strakova@advokatnisluzba.cz.

Upozornění : Tento příspěvek je osobním názorem autorky na výklad právních předpisů. Nejedná se o odborný text, čemuž jsou co nejvíce přizpůsobovány formulace. Zohledněte také datum, kdy byl článek napsán, právní úprava se mohla od té doby změnit. Nejedná se o právní poradenství – vaše situace může vykazovat specifika, které obecnost tohoto článku nemůže pojmout. Pokud potřebujete právní služby a poradenství, obraťte se na advokáta popř. notáře. Nezapomeňte také, že i tento článek je chráněn autorským právem a nikde jej necitujte bez uvedení zdroje a autorky.