Nová nájemní smlouva po svatbě?

Častý dotazem v praxi bývá, zda po svatbě je třeba uzavřít novou nájemní smlouvu pro oba manžele. Podíváme se na řešení tohoto problému.

Popis situace: Muž a žena uzavřou manželství. Jeden z nich měl před svatbou uzavřenou nájemní smlouvu pro výlučný nájem byt (měl tedy tzv. napsanou nájemní smlouvu na byt pouze na sebe). Co se stane při uzavření manželství s nájemní smlouvou?

Většinou lidé uvažují nad následujícími možnostmi:

  1. Je třeba uzavřít novou nájemní smlouvu, ta původní zanikla.
  2. Je třeba uzavřít dodatek k nájemní smlouvě, aby se napravila chyba v původní nájemní smlouvě.
  3. Stačí jen nahlásit uzavření manželství pronajímateli (správci nemovitosti).

Řešení: Po svatbě není potřeba podepisovat novou nájemní smlouvu. Původní nájemní smlouva jednoho z manželů stále trvá. Ze zákona automaticky vznikl společný nájem manželů. Není tedy ani nutné sepisovat dodatek k nájemní smlouvě. Dostačující bude nahlásit uzavření manželství majiteli bytu (tzn. nahlásit pronajímateli případně správci aktuální informace). Je také třeba nahlásit tuto skutečnost jako zvýšení počtu osob v bytě. Vzhledem k tomu, že se vlastně jedná o novou smluvní stranu pro pronajímatele, tak bych v tomto případě doporučila nahlásit jméno, příjmení, datum narozeni a bydliště manžela/manželky. Nahlášení má proběhnout bez zbytečného dokladu tzn. ihned.

Existují zde samozřejmě výjimky v případě, že si snoubenci (případně manželé) sjednají jiný zákonný režim. V tom případě ale budou mít manželé k dispozici notářský zápis, kterým mohou tuto skutečnost doložit. Přesto však budou mít povinnost nahlásit pronajímateli alespoň zvýšení počtu osob majících v bytě domácnost. Nahlášení má opět proběhnout bez zbytečného dokladu tzn. ihned.

V případě manžela/manželky nemá pronajímatel možnost zakázat, aby se do bytu také nastěhoval/a, ať bude v nájemní smlouvě uvedeno cokoliv.

Právní úprava:

ust. § 745 zákona 89/2012 Sb.

(1) Je-li obydlím manželů dům nebo byt, k němuž měl jeden z manželů ke dni uzavření manželství nájemní právo, vznikne uzavřením manželství k domu nebo bytu oběma manželům společné nájemní právo; při pozdějším uzavření nájemní smlouvy vzniká oběma manželům společné nájemní právo účinností smlouvy. To platí obdobně i v případě jiného obdobného závazkového práva.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, ujednají-li si manželé něco jiného.

ust. § 716 a násl. zákona 89/2012 Sb.

(1) Snoubenci a manželé si mohou ujednat manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu. Ujednají-li si smluvený režim manželé, upraví zpravidla své povinnosti a práva týkající se již existujícího společného jmění. Ujedná-li se pro smluvený režim zpětný účinek, nepřihlíží se k tomu.

(2) Smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listiny.

ust. § 2272 zákona 89/2012 Sb.

(1) Nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoli. Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli; neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost.

(2) Pronajímatel má právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo další případy zvláštního zřetele hodné. Pro souhlas pronajímatele s přijetím osoby jiné než blízké za člena nájemcovy domácnosti se vyžaduje písemná forma.

(3) Pronajímatel má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.

Řešíte problémy, o kterých zde čtete? Potřebujete s něčím poradit? Poskytuji placené právní služby, pro jejich objednání volejte +420 774 411 933, nebo pište na strakova@advokatnisluzba.cz.

Upozornění : Tento příspěvek je osobním názorem autorky na výklad právních předpisů. Nejedná se o odborný text, čemuž jsou co nejvíce přizpůsobovány formulace. Zohledněte také datum, kdy byl článek napsán, právní úprava se mohla od té doby změnit. Nejedná se o právní poradenství – vaše situace může vykazovat specifika, které obecnost tohoto článku nemůže pojmout. Pokud potřebujete právní služby a poradenství, obraťte se na advokáta popř. notáře. Nezapomeňte také, že i tento článek je chráněn autorským právem a nikde jej necitujte bez uvedení zdroje a autorky.