Správný název společenství vlastníků jednotek dle NOZ

Nový občanský zákoník nám dal pravidla týkající se správného názvu společenství vlastníků. Jak je vyložit a jak má správně znít nový název?

K nutnosti/nepotřebě změny názvu společenství vlastníků jednotek dle občanského zákoníku čtěte ZDE

Různost názvů podle starší právní úpravy

Předchozí právní úprava (do 31.12.2013) obsahovala pravidla pro sestavení názvu společenství vlastníků jednotek (dále jako „SV“), avšak reálně nebyla dodržována. To bylo také důvodem, proč krajské soudy vedoucí obchodní rejstříky (běžně nazývány přímo „obchodní rejstřík“) zapisovaly široké spektrum názvů například:

-společenství vlastníků jednotek ulice, číslo, město,

-společenství vlastníků pro dům ulice, číslo, město,

-SVJ ulice, číslo, město

a mnoho dalších variací. Nepraktickou stránkou této rozmanitosti bylo, že odhadnout název příslušného SV se stalo téměř nemožným a znát jej přesně (přesnost je zde důležitá) uměl málokdo. Nelze se divit, že zákon č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (dále pod běžně užívanou zkratkou „NOZ“) zavedl konkrétní pravidlo.

Jak zní správný název pro společenství vlastníků podle nového občanského zákoníku

Pravidlo obsahuje ust. § 1200 odst. 2 písm. a) NOZ. Jedná se o část zákona, která popisuje, které nejzákladnější náležitosti musí obsahovat stanovy SV. Název tedy má obsahovat „slovo společenství vlastníků a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo“.

Někoho na první pohled zaujme, že jsem použila „slovo“, přestože se jedná o více slov – ano, jedná se o gramatickou nedůslednost v zákoně. Problém s výkladem v tom však rozhodně nespatřuji. Dále budeme ale už vhodněji správně uvádět množné číslo.

Další část je právě ono základní označení. NOZ uvádí pouze „společenství vlastníků“. Není tam dle mého názoru prostor pro „společenství pro dům“ či jiné varianty, spíše nelze použít ani „společenství vlastníků jednotek“ – i přes níže uvedený odstavec o legislativní zkratce. Kdyby bylo úmyslem zákonodárce, aby se subjekty jmenovaly „společenství vlastníků jednotek“, pak by patrně legislativní zkratku umístil do jiného místa.

Někoho zmate třetí slovo ust. § 1200 odst. 2 NOZ – je zde totiž uvedeno, že „Stanovy obsahují alespoň…“. Slovo alespoň se však váže k celkovému obsahu stanov – určuje minimální náležitosti stanov, neříká nejmenší možný rozsah pouze pro název pod písm. a) ust. § 1200 odst. 2 NOZ.

Poslední bod je pak již označení domu, pro který SV vzniklo. V žádném předpise není uvedeno, jak přesně má být dům označen. Z logiky věci by však měl být označen nezaměnitelně – typicky tedy ulice, číslo, město. To je zcela jistě správně. Jak zacházet s budovami s více čísly popisnými, nebo dokonce s rohovými budovami (více ulice), to nikde nenajdeme. Jestli má být mezi více popisnými čísly pomlčka, nebo vypsáno s čárkami, to také přesně specifikováno není. Stejně tak NOZ nepřikazuje, zda musíte uvést číslo popisné, či orientační, nebo snad obě dvě. Základní pravidlo je nezaměnitelnost – podobně jako když píšete adresu na dopis. Všechny naznačené varianty tedy budou správné.

Je třeba v souladu s ust. § 3042 NOZ nejpozději do 1.1.2016 upravit aktuální názvy SV tak, aby odpovídaly výše popsaným pravidlům NOZ. Svým klientům nedoporučuji v názvu nechávat nic dalšího než spojení „společenství vlastníků“ a pak (zjednodušeně) adresu domu. Typicky – Společenství vlastníků Kounicova 10, Brno. Lze se ale setkat i s názorem, že je správně „Společenství vlastníků jednotek Kounicova 10, Brno“.

Dovětek s legislativní zkratkou

Častým dotazem je, zda stále ještě existuje označení „společenství vlastníků jednotek“, nebo už se musí nutně používat pouze „společenství vlastníků“. Odpověď najdeme v ust. § 1166 odst. 2) NOZ. Zmíněné ustanovení totiž zavádí legislativní zkratku, kdy se nadále užívá místo výrazu „společenství vlastníků jednotek“ pouze spojení „společenství vlastníků“. Je důležité si uvědomit, že tato zkratka funguje pouze v NOZ (pokud by si nějaký zákon nezavedl tutéž zkratku), a to od ust. § 1166 dále. V jiných právních předpisech, tedy i ve formulářích pro zápis do obchodního rejstříku, dále budete běžně nacházet označení „společenství vlastníků jednotek“. Pokud tedy budete používat označení „společenství vlastníků jednotek“ (nebo i dříve známou zkratku „SVJ“), není to rozhodně chyba – právě naopak. V běžné řeči se ale spíše uchytí a běžně užívá kratší „společenství vlastníků“ ( i se zkratkou „SV“), které je v NOZ i mnohem více vidět. Umístění této legislativní zkraty je také důvodem pochybností o tom, zda má být v názvu SV i slovo „jednotek“, či nikoliv.

Řešíte problémy, o kterých zde čtete? Potřebujete s něčím poradit? Poskytuji placené právní služby, pro jejich objednání volejte +420 774 411 933, nebo pište na jarmila@nedoma-advokatka.cz.

Upozornění : Tento příspěvek je osobním názorem autorky na výklad právních předpisů. Nejedná se o odborný text, čemuž jsou co nejvíce přizpůsobovány formulace. Zohledněte také datum, kdy byl článek napsán, právní úprava se mohla od té doby změnit. Nejedná se o právní poradenství – vaše situace může vykazovat specifika, které obecnost tohoto článku nemůže pojmout. Pokud potřebujete právní služby a poradenství, obraťte se na advokáta popř. notáře. Nezapomeňte také, že i tento článek je chráněn autorským právem a nikde jej necitujte bez uvedení zdroje a autorky.