Máme zamykat dveře v domě?

Častou otázkou, kterou společenství vlastníků jednotek (dále jako „SVJ„), nebo bytová družstva (dále jako BD„) řeší je to, zda smí (nebo dokonce musí) zamykat v bytových domech vchodové dveře. Který postup je ale správný?

Důvody pro zamykání

  • Zvyk v domě.
  • Regulace vstupu do domu a prevence proti krádežím – ve skutečnosti by museli pečlivě zamykat opravdu všichni, kdo se v domě pohybují, a zároveň by se muselo jednat o speciální bezpečnostní dveře a kování, což by však naráželo na technické normy (viz níže).

Důvody proti zamykání

  • Pokud nezamykají důsledně všichni, efekt se reálně neprojeví.
  • Ust. § 5 odst. 1 písm. b) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, říká, že právnické osoby (tedy i SVJ a BD) mají povinnost vytvářet podmínky pro únikové cesty a volný přístup k nouzovým vchodům, dále mají povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a záchranné práce. Na to navazuje ust. § 11 odst. 3 písm. b) vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci, které říká, že právnické osoby (tedy SVJ i BD) zajišťují, aby byly trvalé průchodné komunikační a evakuační prostory (chodby, schodiště) tak, aby nebyla ohrožena (ani omezena) evakuace, nebo záchranné práce. Vchodové dveře samozřejmě jsou součástí evakuační prostory. Jejich uzamčením tedy dochází k zneprostupnění evakuační cesty – v případě požáru by mohly být některé osoby uvězněny uvnitř domu. Z tohoto důvodu se nesmí zamykat. Stejné stanovisko vám k této problematice podá i příslušný hasičský záchranný sbor.
  • Co se týká průchodnosti a otevíratelnosti dveří, vyjadřuje se k tomu například také vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a to konkrétně v ust. § 10 o Evakuaci osob, kde se navazuje na připojené technické normy týkající se otevíratelnosti a průchodnosti dveří, které se nacházejí v únikové cestě. Relevantními technickými normami jsou norma č. ČSN 73 0833 PBS (Budovy pro bydlení a ubytování) a norma č. ČSN 73 0802 PBS (Nevýrobní objekty). Texty technických norem lze je zakoupit (v elektronické i papírové formě), ale legálně k nim přístup na internetu nenajdete. Příslušná část normy č. ČSN 73 0802 PBS  mj. říká, že “ Únikové cesty musí umožnit bezpečnou a včasnou evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu nebo jeho části na volné prostranství a přístup požárních jednotek do prostorů napadených požárem.“. Jedná se o podrobný předpis, který přesně uvádí parametry jednotlivých typů cest, základem však je citovaná část.
  • Nelze použít argument o tom, že obyvatelé domu mají klíče, neboť možnost úniku se vztahuje na všechny osoby v domě. V domě se mohou nacházet třetí osoby jako například návštěvy, pošťák, poskytovatelé služeb… Nehledě na možnost ztráty (nenalezení) klíče v panice.
  • V případě, že se v domě nachází méně mobilní osoba, za kterou se dostavuje ošetřovatelka/sociální pracovník, nemusí se k potřebnému reálně dostat, protože dálkové otevírání dveří (bzučák) nebude fungovat a nepohyblivý člověk není bez pomoci schopen sejít schody (výtah není vždy).

Závěr: Pro ochranu zdraví osob, zvířat i majetku rozhodně doporučuji nezamykat vchodové dveře do bytového domu, neboť je to i v rozporu s právními předpisy.
Úplně v souladu s předpisy by teoreticky měla být pouze varianta, kdy by vstupní dveře byly s klikou zvenku a stále odemčené (nesmí se ani „omezit“ záchranné práce). Reálně však vstupní dveře překážkou pro hasiče nebývají, neboť jsou vybaveni nástroji, kterými mohou vstoupit do domu jednoduše a rychle, i když s poničením dveří. Jde tedy zejména o to, aby se lidé mohli kdykoliv dostat ven.
Praktickým řešením může být použití tzv. panikové kliky, což je technické řešení, v rámci kterého je možno dveře kdykoliv otevřít zevnitř i bez použití klíče. S variantou panikové kliky počítá i norma č. ČSN 73 0833 PBS (Budovy pro bydlení a ubytování), která pracuje s tím, že východové dveře mohou být průběžně zamčené jako ochrana před odcizením majetku.

Pozn.  Jak je vidět, po celou dobu hovoříme o právnických osobách, tento článek není zaměřen na rodinné domy, ani samotné byty.

Řešíte problémy, o kterých zde čtete? Potřebujete s něčím poradit? Poskytuji placené právní služby, pro jejich objednání volejte +420 774 411 933, nebo pište na strakova@advokatnisluzba.cz.

Upozornění : Tento příspěvek je osobním názorem autorky na výklad právních předpisů. Nejedná se o odborný text, čemuž jsou co nejvíce přizpůsobovány formulace. Zohledněte také datum, kdy byl článek napsán, právní úprava se mohla od té doby změnit. Nejedná se o právní poradenství – vaše situace může vykazovat specifika, které obecnost tohoto článku nemůže pojmout. Pokud potřebujete právní služby a poradenství, obraťte se na advokáta popř. notáře. Nezapomeňte také, že i tento článek je chráněn autorským právem a nikde jej necitujte bez uvedení zdroje a autorky.