Písemné hlasování v SVJ

Hlasování per rollam ve společenství vlastníků teď užíváme častěji, než dříve.

Mimořádná doba, kdy se nemůžeme setkávat jako dříve, ovlivňuje významně i chod společenství vlastníků.

Úpravu písemného hlasování najdete v § 1211-1214 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „NOZ„). Dříve § 1210-1214 NOZ, což bylo změněno novelou NOZ účinnou od 1.7.2020.

Kdy můžete využít písemné hlasování

 • pokud svoláte schůzi shromáždění, která není usnášeníschopná (nepřijde ani 50% lidí/hlasů), pak můžete využít zákonnou možnost písemného hlasování do 1 měsíce od termínu nepodařené schůze,
 • pokud máte potřebnou úpravu zahrnutou ve vašich stanovách, můžete hlasovat kdykoliv, téměř o čemkoliv a nemusíte předem svolávat shromáždění,
 • pokud trvají mimořádná opatření kvůli epidemii koronaviru ve smyslu ust. § 18 zákona 191/2020 Sb., pak lze dle ust. § 19 zákona 191/2020 Sb. písemně hlasovat i v případě, že to stanovy nepřipouští/neupravují.

Několik důležitých bodů k písemnému hlasování

 • řiďte se hlavně vlastními stanovami (jsou-li aktuální – zkontrolujte s NOZ), kde jsou napsány lhůty (minimálně 15 dnů), potřebný obsah návrhu a popsaný celý proces,
 • vždy rozesílejte návrh všem členům společenství,
 • není možné kombinovat pro část členů písemné hlasování a pro část členů schůzi shromáždění,
 • zásadní pro počítání je to, kolik členů (hlasů) hlasuje pro, pokud někdo nehlasuje vůbec, je to vlastně pro účely hlasování, jako kdyby nehlasoval vůbec,
 • formulujte návrhy srozumitelně i pro nezaujatou osobu (co se stane, od kdy, kdo to udělá, jak se to udělá, kolik to bude stát…),
 • písemným hlasováním lze provést i změnu stanov, pokud nemáte povinnost schvalování notářským zápisem ve starých/nyní aktuálních stanovách,
 • písemným hlasováním můžete provést i převolení/znovuzvolení/odvolání/zvolení nového výboru, nebo předsedy společenství vlastníků. Je důležité tady dodržet všechny náležitosti, aby se dala volba úspěšně zapsat do obchodního rejstříku,
 • když už řešíte písemné hlasování místo výroční schůze, nezapomeňte tam schválit vše potřebné například účetní závěrku, rozpočet, zprávu o hospodaření a správě společenství, vypořádání výsledku hospodaření, celkovou výši příspěvků na další období, zálohy na služby a vyúčtování (tady záleží na znění stanov, od 1.7.2020 je zákon v § 1208 NOZ mírnější a nežádá například schválení výše záloh na služby),
 • pro doložení toho, že se návrh dostal ke všem členům společenství je potřeba mít u každého buď podpis na osobním převzetí, podací lístek z doporučeného dopisu, nebo samotný odevzdaný hlas (i elektronický se zaručeným el. podpisem, nebo poslaný datovou schránkou, kterou i SVJ i členové mohou dobrovolně mít). To tedy nevylučuje rozeslání emailem, ale musíte mít včas reakci/hlasování zpět. Na emailové potvrzení o přečtení bych se nespoléhala, zejména ne v případě, že by hlasování vycházelo těsně.

Jak naložit s tím, že shromáždění musí být dle § 1207 NOZ svoláno statutárním orgánem alespoň jednou do roka? Zákon pro tento případ výjimku nezná, ani nebyl zatím přijat speciální zákon (přehled koronavirových předpisů), který by tuto povinnost měnil. Teoreticky by se tedy mohlo jednat o porušení povinnosti statutárního orgánu, ale za takto výjimečných okolností si neumím představit, že by někdo příslušný výbor (příslušného předsedu) nějak postihoval, když tím chrání zdraví členů společenství a jinak jsou všechny náležitosti splněny. A hodnota zdraví je chráněna i Listinou základních práv a svobod – například čl. 31 „Každý má právo na ochranu zdraví…“, nebo čl. 11 odst. 3 „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví…“. Já tedy hodnotím jako dostatečné, když za současné situace mimořádného stavu během takřka celého roku 2020, statutární orgán navrhne přijetí všech potřebných rozhodnutí písemně mimo zasedání shromáždění.

Přeji pevné zdraví všem

Řešíte písemné hlasování? Nemáte ještě písemné hlasování ve stanovách a chcete ho tam přidat? Určitě vám mohu pomoci. Poskytuji placené právní služby, pro jejich objednání volejte +420 774 411 933, nebo pište na strakova@advokatnisluzba.cz..

Upozornění : Tento příspěvek je osobním názorem autorky na výklad právních předpisů. Nejedná se o odborný text, čemuž jsou co nejvíce přizpůsobovány formulace. Zohledněte také datum, kdy byl článek napsán, právní úprava se mohla od té doby změnit. Nejedná se o právní poradenství – vaše situace může vykazovat specifika, které obecnost tohoto článku nemůže pojmout. Pokud potřebujete právní služby a poradenství, obraťte se na advokáta popř. notáře. Nezapomeňte také, že i tento článek je chráněn autorským právem a nikde jej necitujte bez uvedení zdroje a autorky.